पूर्ण खोप सुनिश्चितता को लागि डाटा भेरिफिकेशन कार्यक्रम