बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम २०७५

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम को तस्वीरबहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम को तस्वीरबहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम को तस्वीर
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम को तस्वीरबहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम को तस्वीरबहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम को तस्वीर

यस पटेर्वा सुगाैली गा.पा पर्सामा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अनर्तगत कृषि, स्वास्थ्य, पशु सेवा र महिला तथा बालबालिका शाखाबाट बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सबै वडामा सम्पन्न गरियो ।

कृषि शाखाबाट – पोषण यक्त खाघ सामाग्री उत्पादन तथा करेसावारी निमार्ण क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम ।

स्वास्थ्य शाखाबाट -  गर्भवती आमाहरुलार्इ सररफार्इ सम्बन्धी तालिम र किट वितरण कार्यक्रम ।

 पशु सेवा शाखाबाट - गर्भवती आमाहरुलार्इ कुखुरा वितरण कार्यक्रम ।

 महिला तथा बालबालिका शाखाबाट- सासु बुहारी बिच पोषण सम्बन्धी १ दिने अन्तरकृया कार्यक्रम ।

आर्थिक वर्ष: