FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधा लिने प्रक्रिया के हो?

१. निवदेन पेश गर्ने

२. आधिकारीक पदाधिकारीबाट तोक लगाउने

३. दर्ता गराउने र सम्बन्धीत शाखालाई पेश गर्ने