FAQs Complain Problems

पशुपन्छी खोप कार्यक्रम

पशुपन्छी कोप कार्यक्रम
पशुपन्छी कोप कार्यक्रम
पशुपन्छी कोप कार्यक्रम
पशुपन्छी कोप कार्यक्रम
पशुपन्छी कोप कार्यक्रम
पशुपन्छी कोप कार्यक्रम
पशुपन्छी कोप कार्यक्रम
पशुपन्छी कोप कार्यक्रम
पशुपन्छी कोप कार्यक्रम
पशुपन्छी कोप कार्यक्रम
पशुपन्छी कोप कार्यक्रम
पशुपन्छी कोप कार्यक्रम
पशुपन्छी कोप कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगौली गा.पा पर्साको पशु सेवा शाखाबाट मिति २०७९ माघ २२ गते देखी वडा नं. १ देखि क्रमस सम्पूर्ण वडामा पशु पन्छी खोप कार्यक्रम संचालन रहेको र हुने भएको हुदा पशु पन्छी पालने कृषकहरुले समयमै खोप लगाउन जानकारीको लागि अनुरोध छ

आर्थिक वर्ष: