" प्राविधिक सहायक" पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धमा

 प्राविधिक सहायक" पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष: