बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना- Construction of 10 bed hospital building