FAQs Complain Problems

सरजमिन सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
बढीमा ५ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
पटेर्वा सुगौली आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार रु.५०० वा हालसाल निर्णय भएको अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • नागरीकता प्रमाण पत्रको फोटोकोपी
  • नियमानुसार आवश्यक कागजातहरु