FAQs Complain Problems

१/१ थान कम्पयूटर, प्रिन्टर, स्कयानर, वाइफाई डनगोल वितरण

१/१ थान कम्पयूटर, प्रिन्टर, स्कयानर, वाइफाई डनगोल
१/१ थान कम्पयूटर, प्रिन्टर, स्कयानर, वाइफाई डनगोल
१/१ थान कम्पयूटर, प्रिन्टर, स्कयानर, वाइफाई डनगोल
१/१ थान कम्पयूटर, प्रिन्टर, स्कयानर, वाइफाई डनगोल

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सा को पंजिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा इकाईबाट सबै वडा कार्यालयको लागि १/१ थान कम्पयूटर, प्रिन्टर, स्कयानर, वाइफाई डनगोल नि.प्र.प्र.अ श्री भुजेन्द्र प्रसाद यादव ज्यूबाट वडा सचिवहरुलाई हस्तानतरण गरियो

आर्थिक वर्ष: