४५ दिने अलमुनियम फेवरिकेटर, टिभी मर्मत र मेशन तालिम सम्पन्न