प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण ( IEE) अध्ययनको लागि गरिएको सार्वजनिक सुनवाई