FAQs Complain Problems

पटेर्वा सगुौली गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित फरादवा टोलको मूल सडक ढलान कार्यको तस्वीर

पटेर्वा सगुौली गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित फरादवा टोलको मूल सडक ढलान कार्यको तस्वीर
पटेर्वा सगुौली गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित फरादवा टोलको मूल सडक ढलान कार्यको तस्वीर
पटेर्वा सगुौली गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित फरादवा टोलको मूल सडक ढलान कार्यको तस्वीर
पटेर्वा सगुौली गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित फरादवा टोलको मूल सडक ढलान कार्यको तस्वीर
पटेर्वा सगुौली गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित फरादवा टोलको मूल सडक ढलान कार्यको तस्वीर
पटेर्वा सगुौली गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित फरादवा टोलको मूल सडक ढलान कार्यको तस्वीर
पटेर्वा सगुौली गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित फरादवा टोलको मूल सडक ढलान कार्यको तस्वीर

आर्थिक वर्ष: