पोषण स्वयंसेवक को नतिजा प्रकाशन

पोषण स्वयंसेवक को नतिजा प्रकाशनको तस्वीर

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सा को स्वास्थ्य शाखामा पोषण स्वयंसेवक को अन्तर्वाता पछि नतिजा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: