सहकार्यमा गाई/भैसी/बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम

सहकार्यमा गाई/भैसी/बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमको सुचना

मिति २०७५ पुष ४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित जानकारी ः

"सहकार्यमा गाई/भैसी/बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम"

आर्थिक वर्ष: