FAQs Complain Problems

PPR Vaccination

यस पटेर्वा सुगौली गा.पा पर्साको पशु सेवा शाखाबाट बाख्रा,खसी,बोकी आदीलाई पिपिआर भ्याकसिन लगाउने कार्य भई  रहेको केही तस्वीरहरु
यस पटेर्वा सुगौली गा.पा पर्साको पशु सेवा शाखाबाट बाख्रा,खसी,बोकी आदीलाई पिपिआर भ्याकसिन लगाउने कार्य भई  रहेको केही तस्वीरहरु
यस पटेर्वा सुगौली गा.पा पर्साको पशु सेवा शाखाबाट बाख्रा,खसी,बोकी आदीलाई पिपिआर भ्याकसिन लगाउने कार्य भई  रहेको केही तस्वीरहरु
यस पटेर्वा सुगौली गा.पा पर्साको पशु सेवा शाखाबाट बाख्रा,खसी,बोकी आदीलाई पिपिआर भ्याकसिन लगाउने कार्य भई  रहेको केही तस्वीरहरु
यस पटेर्वा सुगौली गा.पा पर्साको पशु सेवा शाखाबाट बाख्रा,खसी,बोकी आदीलाई पिपिआर भ्याकसिन लगाउने कार्य भई  रहेको केही तस्वीरहरु

यस पटेर्वा सुगौली गा.पा पर्साको पशु सेवा शाखाबाट बाख्रा,खसी,बोकी आदीलाई पिपिआर भ्याकसिन लगाउने कार्य भई रहेको केही तस्वीरहरु

आर्थिक वर्ष: